Peygamberlere İman – Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)

Peygamberlere iman etmek iman esasları arasında olup onlara iman etmek farzdır. Peygamberler bizlere rehber olmak ve doğru göstermek için gönderilmiştir.

Peygamber iman konusunda bazı bilgiler verelim.  Peygamber Farsça ‘da “haber getiren ve elçi” manasına gelir. Genel manada ise  “Allah’ın kulları arasından seçerek görevlendirdiği, vahiyle beraber emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek için gönderdiği elçilerdir”

Arapça ‘da peygamber kelimesine karşılık olarak yine elçi manasında resul ve mürsel kelimesi kullanılmaktadır. Resul demek yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile gönderilen peygamber demektir. Nebi ise Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ etmekle beraber yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gelmeyip kendisinden önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını insanlara tebliğ eden peygamberdir.

Peygamberlere İman

Kuran Allah Kelamı

Peygamberlere iman imanın altı esası arasındadır. Peygamberlere iman demek insanlara doğru ve hak yolu göstermek için, Allah tarafından seçilerek vazifelendirildiğine, Allah’tan getirdiği bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna iman etmek  anlamına gelir. Yüce Allah  aşağıdaki ayette geçtiği üzere Kuranda herhangi bir ayırım olmaksızın bütün peygamberlere iman etmeyi farz kılar.

Bakara suresi 285. ayet “Peygamber de kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allaha iman, meleklerine, kitaplarına, peygamberler iman ettiler.

Bu ayet ile peygamberlerin tamamına iman etmek gerekir. Yoksa bir kısmına inanıp, diğerlerini tasdik etmemek inkar demek ki aşağıda geçen ayette bu halin küfür olacağı belirtilmiştir.

Peygamberlere İman konusunda ayetler

Nisa suresi 150-151. ayetler “Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz, ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kâfirler bunlardır…”

Kur’an’da ifade edildiği gibi Allah ilk insan Hz. Ademden beri asırlar boyunca insanoğluna peygamberler göndermiş ve onlar aracılığıyla insanları iman hakikatlerine çağırmıştır.  Daha önce de topluluk ve ümmetlere Peygamber geldiği Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir.

Nahl suresi 63. ayet “Allah’a andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de peygamberler göndermişizdir…” (ayrıca bk. Yûnus 10/47)

Peygamberlik Allah vergisi olmakla beraber o peygamberler o makama elyak (çok layık) insanlardır.  Yani bir kimse çalışma ile, mal mülk ile, şöhret ile ibadet ile o makamı elde edemez.

Allah peygamberlik vazifesini taşıyabilecek ve ona layık olanları bilir ve istediğini peygamber olarak seçer. Bu hakikat kuranda şöyle geçer “Bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir…” (Cum‘a 62/4)

İslamiyet bize her daim orta yolu tavsiye eder ve aşırıya gitmeyin der peygamberlik konusu da böyle olup onları ilah mertebesine çıkartmamıştır. Bizler biliriz ki onlar Allah’ın elçisi ve kuludur,  Tanrılık özelliği yoktur, Allah dilemez ise mucize gösteremez ve gaybı bilemezler. Peygamberlere iman bize bu şekilde baktırır.

Peygamberlere sadece dini tebliğ eden noktasında bakmak son derece yanlıştır. Onlar aynı zamanda dini esasları açıklamışlar, hem ümmetlerine öğretmişler hem onları eğitip kötülüklerden sakındırmışlardır.

Peygamberlerin en faziletlisi Hz. Muhammed

Evet Kuranda geçen bütün peygamberler haktır ve faziletlidir. Lakin Peygamberlerin en üstünü Hz. Muhammed ondan sonra ûlûl-azm olan 4 peygamber ( Ahzâb suresi 37. ayetten iktibasla Hz. Nuh, İbrahim, Mûsâ ve İsa)  daha sonra resuller ve nebiler gelir. Bu duruma Kuranda şöyle bir işaret vardır. Bakara suresi 253. ayette “Biz onların bazısını, bazısından üstün kıldık…”

Bu hale göre, Allah katında bir peygamber, peygamber olmamış bütün insanlardan, melek ve cinlerden daha üstündür.  Kur’an-ı Kerîm’de de geçtiği üzere peygamberlik  Hz. Muhammed (s.a.v) ile sona ermiştir.

Bu duruma Ahzâb  suresi 40. ayette şöyle işaret edilir. “Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur…”

Yani artık ondan sonra (sav) peygamber gelmeyecek olup, onun getirdiği mesaj da kıyamete kadar devam edecektir.

Peygamberlerin sıfatları nelerdir?

Peygamberlere iman demek aynı zamanda onların sahip oldukları sıfatlarla birlikte iman demektir. Peygamberler de insan olmakla birlikte, Allah tarafından verilmiş ve  insanlardan ayrılan bazı sıfatları vardır. Bu sıfatları şöylece özetleyebiliriz:

1. Sıdk yani doğru olmaktır. Peygamberler asla yalan söylemezler. Onlar her zaman doğru ve dürüst kimselerdir.

2. Emanet  yani güvenilirdirler. Peygamberin hepsi güvenilir olup kesinlikle emanete hıyanet etmezler.

3. Fetanet yani zekidirler. Peygamberler insanların en akıllı ve zeki kişileridirler.

4. İsmet yani günah işlemezler. Peygamberlerin tamamı günah işlemezler. İnsanlık gereği ortaya çıkan bazı küçük hatalar vardır ki onlara “zelle yani ayak kayması” adı verilir. O zelleler Allah tarafından uyarılır ve düzeltilir (bakınız Abese, 80/1-2).

5. Tebliğ yani açıklamaktır. Peygamberler Allah’tan almış oldukları emir ve yasakları ümmetlerine aynen açıklarlar. Ne gizlerler ne de bir şey de ilave ederler.

Evet Peygamberlere iman konusunda şimdilik bu kadarla iktifa edip bu konuda yazmaya devam edeceğiz Allah’a emanet olun vesselam.

Yorum yapın