Mülk Suresi Arapça oku Tebareke Suresi fazileti

Mülk suresi yada Tebareke suresi suresi kaç ayettir? Bu suresi ne anlatıyor? Arapça, Türkçe okunuşu ve meali ile fazileti nedir? Ne zaman ve nerede indirilmiştir? Tebareke suresi dinle ve bu suresi hakkında bilinmesi gereken her şey bu yazımızda.

Mülk suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Bu sure Kuran’ın 67. suresi olup 30 ayettir. İsmini ilk ayette geçen “mülk” kelimesinde kelimesinden almaktadır. Bu sureye aynı zamanda Tebâreke, Mücâdele, Mania, Münciye, Vâkıye ve Mennâa gibi isimlerde verilmiştir.

Mülk suresi Konusu

İlk ayetinde geçen mülk kelimesi malik olmak, hükümranlık manalarına gelir. Yine ilk ayetinin başında geçen “Tebareke’llezî” kelimesinden Tebareke veya Tebareke’llezî isimleriylede bilinmektedir.

Konusu, Allah Teâlâ’nın yüceliğini ve büyük kudretini zikrederek başlayan bu sure devamında ölümün hakikatini ve hayatın hikmetini anlatır. Allah’ın kudret tecellileri ile delillerine dikkat çekerek, O’nun insanları yeniden dirilteceğini, neticede inananların mükâfat alacağı ve kâfirlerin ise cezalandırılacağını haber edilmektedir.

Mülk Suresi Arapça ve Mülk Suresi Meali

Mülk Suresi-1

Mülk Suresi -2

Mülk Suresi -3

Mülk Suresi -4

Mülk Suresi -5

Mülk Suresi -6

Mülk Suresi -7

Mülk Suresi

Mülk Suresi

Mülk Suresi -10

Mülk Suresi Okunuşu

1-Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

2.Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).

3.Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

4.Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

5.Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

6.Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).

7.İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

8.Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).

9.Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

10.Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

11.Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

12.İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).

13.Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

14.E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).

15.Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).

16.E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

17.Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).

18.Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

19.E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).

20.Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).

21.Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).

22.E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

23.Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

24.Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

25.Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

26.Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).

27.Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).

28.Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).

29.Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

30.Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).

Mülk Suresinin Fazileti

Hazreti Peygamber (sav) bu sure ile ilgili mealen “Kuran’da otuz ayetten oluşan bir sure var ki, onu okuyan kimseye şefaat eder ve onun günahı bağışlanır. Bu sure mil suresidir.” (Tirmizi Fezailü’l-Kuran 9)

Başka bir rivayette “Mülk suresi kabir azabına karşı bir engel ve bir kurtarıcı olup insanı kabir azabından kurtarır.” (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran 9)

Annemiz Hz. Ayşe’den rivayet edilen bir hadisi şerifte Allah Resûlu’nün Secde ve Mülk surelerini her gece yatmadan önce okuduğu ve yolculuk sırasında da bunu ihmal etmediği ifade edilmiştir. (Tirmizi, Fezailü’l-Kuran 9)

İnşirah suresi okunuşu ve fazileti hakkında yazdığımız yazıya bakmanızı tavsiye ederiz. Allah’a emanet olun. Vesselam.

Yorum yapın