Meleklere İman – Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

Meleklerin görevleri ve çeşitleri üzerine bir yazı yazacağız.  Melek haberci, elçi, güç manasına gelmekte olup , Allah’ın emriyle farklı bir çok görevi yapan, gözle göremediğimiz nurani ve ruhani varlıklardır.

Meleklerin görevleri çok çeşitlidir. Bir kısmı Allah’ı zikir ve tenzih ile ibadet ile meşgul olur, bir kısmı kainatta cereyan eden hadiselerim ile ilgili görevlidir, bir kısmı ise insanlara ait işlerle ile görevlidir.

Meleklere iman etmek bir iman esasıdır. Kur’an’da meleklere imanın farz olduğunu belirten çok ayet bulunmaktadır. Örneğin “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara 2/285)

Yine Bakara suresi 177. ayette “…Asıl iyilik Allah’a, ahiret günü, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin iyi amelidir…”

Meleklere iman etmeyen,  inanmayan biri bu ayetleri açıkça inkar ettiği için küfre girmiş olur.  Ayrıca Bakara suresi 98. ayette Cenâb-ı Hak meleklere düşman olanları kafir olarak nitelemiş ve böyle bir durumda olanların Allah düşmanı olduğunu belirtilmiştir.

Meleklere inanmamak ve meleklerin görevi olan vahye, peygamberlere onlara gelen kitaba ve tebliğ ettiği dine de inanmamak anlamına gelir. Zira dini hükümler, peygamberlere melek vasıtasıyla indirilmiştir.

Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

Genel olarak sayıları hakkında tam bir bilgi bulunmayan meleklerin görevleri Allah’a kulluk etmek ve O, neyi emrederse onu yapmaktır. Meleklerin görevleri ve isimleri yüklendikleri görevler itibariyle farklı anılmıştır.

Dört büyük melek

Cebrail (a.s.), dört büyük melekten biri olup Allah tarafından vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. Cebrail’e (a.s.) aynı zamanda  Rûhu’l-emîn  denilir ki güvenilir ruh anlamına gelir. Bu isim kuranda Şuara suresi 193-194. eytelerde şu şekilde geçer. “O’nu Rûhu’lEmîn yani Cebrail indirdi.”

Cebrail (a.s.) melekler içinde Allah’a en yakın olanı,  en üstünü ve en büyüğü olup ona meleklerin efendisi anlamına gelen “seyyidü’l-melâike” de denilmektedir.

Mikail (a.s.) dört büyük melek içinde olup, kainattaki tabiat olaylarını ve yaratılan mevcudatın rızıklarının yetiştirilmesi ve dağıtılmasında görevlidir.

İsrafil (a.s.) ise  kıyameti getirecek sura üflemekle görevli olan melektir. İsrafil (a.s.) sura iki kez üfleyecektir. Birincisinde kıyamet kopacak, ikincisinde tekrar diriliş olacaktır. İsrafil (a.s.) aynı zamanda Allah’ın hayat vermeyle alakalı emirlerini uygulayan melektir.

Azrail (a.s.)  ise ölüm esnasında canlıların ruhunu almakla görevli olup “melekü’l-mevt” yani ölüm meleği adıyla da bilinir.

Meleklerin görevleri ve çeşitleri yazımıza Kirâmen Kâtibîn melekleri ile devam edelim. Bu melekler insanların hem sağında hem solunda olup iyi ve kötü bütün işlerini ve davranışlarını yazmakla görevlendirilmiş iki melektir.

Bu meleklere hafaza melekleri de denilmekte olup Kur’an’da bu melekler şu şekilde geçer. Kaf suresi 17. ayette “İki melek onunla beraber sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır.”

Münker ve Nekir melekleri

İnsanlar öldükten sonra kabirde sorgu görevi yapan iki melektir. Münker ve nekir kelime olarak  “Bilinmeyen, yadırganan” anlamına gelir ki kabirdeki ölüye, onların hiç görmediği bir şekilde göründükleri için bu ismi almışlardır.

Bu melekler kabirde yatan ölülere, “Rabbiniz kim? Peygamberiniz kim? Kitabınız nedir?” diye sorup aldıkları cevaba göre iyi ya da kötü muamele edeceklerdir. Yani ölen kişiyi kabirde sorguya çekecek ve gerektiğinde ise onu cezalandıran iki melektir.

Hamele-i Arş melekleri

Meleklerin görevleri ve çeşitlerine Hamele-i Arş adı verilen melekle devam edelim, bu melekler arşı taşıyan meleklerdir. Bu melekler Arş’ın mukarreb melekleri olup
Allah’ı tespih ve zikirle görevlidirler, O’na çok yakın ve onun katında şerefli meleklerdir. Hem günahkar kullar için de Allahtan bağışlanma dilerler.

Kur’an’da   Mü’min Suresi 7. Ayette haklarında şöyle bir ifade vardır.” Arşı yüklenen, ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ile tesbih ederler. O’na iman ederler…”

Melaike-i müekkel melekleri

Ayetlerde ifade edildiği üzere dağlar gibi şuursuz varlıkların bile Allah’ı tespih ettiklerini, İşte bunun gibi her bir şuursuz varlıkların tesbihlerini, onlar adına şuurlu bir halde Allah’a takdim eden meleklerdir.

Hamele-i mümtesil melekleri

Allah’tan aldığı emri dünya semasına ulaştıran meleklerdir.

Amele-i mümessil melekleri

Kainatın idare ve düzenini sağlayan ve Adetullah yani Tabiat kanunları denilen o  kanunları uygulayan, taşıyan, temsil eden işçi meleklerdir.

İbad-ı müsebbih melekleri

Allah’ı daima tesbih eden meleklerdir

Cünd-ü Sübhani melekleri

Kulak hırsızlığı yani bilgi almak için şerleri ile semadaki meleklere musallat olan cinleri ve şeytanları taşlayarak uzaklaştıran melekler olup aynı zamanda savaşlara da katılıp Allah’ın kullarına yardım eden meleklerdir.

Cennet melekleri

O güzel akıbet Adn Cennetleridir. (Onlar) oralara, atalarından, zevcelerinden ve kendi nesillerinden salih olanlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler. Ve “Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun; işte (dünya) yurdun(un) akıbeti (olan Cennet) ne güzeldir!” derler)” (Ra’d suresi 23-24)

Cehennem melekleri

Bu meleklere “Zebani” denir. Başkanları da Malik isimli melektir. “Üzerinde on dokuz (Cehennem bekçisi) vardır! (Biz) Cehennemin sahiplerini (o zebanileri) meleklerden başkası yapmadık…” (Müddesir suresi 30-31)

İnsanlarla yakın münasebetleri olan melekler

İnsanın melekler ile alakası doğum ile değil belki daha doğumdan evvel hatta anne karnına düşmeden başlar. Allah (cc) anne rahmine bir melek vazifelendirir.” (Buhari)

Bu melekler insanları korur, amellerini yazar, anne rahmine düşmesinden ta onu kabre kadar yalnız bırakmayan, bizler için dua edip namazda insanların yanında duran, bela ve musibetlere karşı yanında olan (Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici (koruyucu melek) bulunmasın! (Tarık, 4),  insanlara dua eden meleklerdir.

Allah’tan bizim yanımızda olan, dua eden ve yardımcı olan meleklerin yanımızda olmasını temenni ediyoruz vesselam.

“Meleklere İman – Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri