Kısa Namaz Sureleri ve Anlamları

Kur’an-ın son sayfalarında yer alan son 10 sure hem kısa hem ezberlenmesi kolay olduğu için “Namaz Sureleri” olarak adlandırılmıştır. Hem kısa hem ezberlenmesi kolay olduğu için namazda bu sureler daha çok tercih edilmektedir.

Ancak bu sureler namazda okunacak diye bir zorunluluk olmadığı gibi Kur’an-k Kerim’de yer alan her sure, her ayet namaz kılınırken okunabilir. Namaz sureleri dediğimiz sureler kısa olduğu için tercih edilmektedir.

Namaz sureleri ve Türkçe Anlamları

1- Fatiha Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim ve le’ddâllîn. (Amin)

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme, övülme) Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.  Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. (Ey Allah’ım) Biz sadece sana ibadet eder ve sadece sen’den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet (yönelt) Kendilerine nimet verdiğin (sevdiklerin) kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların (dalalte düşenlerin) yoluna değil.”

2- Fil Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi-hicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kül.

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. “Rabbin fil sahiplerine(ashabına) neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını (düzenlerini) boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşları (sürü sürü) gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişmiş çamurdan yapılmış taşlar atıyordu. Sonunda Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine dönderdi.

3- Kureyş Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.  Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kureyş’in emniyetini (selametini) sağladığı, Yaz ve kış yolculuğunda (seferlerinde) onları (ısındırıp) yakınlaştırdığı için, Şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk (ibadet) etsinler. Ki O (Allah) aç kalmasınlar diye beslemiş ve her çeşit korkudan (tehlikeden) güvenliğe kavuşturandır.

4- Maun Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Din gününü (ceza ve mükafat günü) yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip (hor görmek) kakar. Yoksulu yedirmeyi teşvik etmez. İşte (şu) namazı kılanların vay haline! Onlar namazlarından gafildirler (ciddiye almazlar). Onlar gösteriş (için namaz) kılarlar. Ve onlar en ufak bir yardımı (zekatı) da rede ederler.

5- Kevser Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter

Meali: Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (Ey resulum) şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. Sende Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Gerçek sonu kesik olan (nesli kesik), senin düşmanın (sana buğzeden)dir.

6- Karifun Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abettum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. (Resulum) De ki: Ey kâfirler. Ben sizin taptıklarınıza (putlara) tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime (Allah’a) ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza (putlara) tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz (batıl inancınız) size, benim dinim bana.

7- Namaz sureleri konusuna Nasr Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı ile devam edelim.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ın yardımı ve fetih (zafer) geldiği zaman, Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga (bölük bölük) girdiklerini gördüğün zaman, Hemen Rabbini överek tesbih et  (O’nun mükemmelliğini ve münezzehiyetini an!) ve O’ndan mağfiret (bağışlanma) dile. Çünkü O, tevbeleri çok (daima) kabul edendir.

8- Tebbet Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablun min mesed.

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Elleri (iki eli) kuruyasıca Ebu Leheb, kurudu da,  Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı) (O) alevli bir ateşe girecektir. Karısı da, odun hamalı (ve), Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe girecektir.)

9- İhlas Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Meali. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O ise kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi olamaz.

10- Felak Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Meali:Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: ben (karanlığı yarıp)  sabahı ortaya çıkaran Rabbine sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden(fenalığından), karanlığı çöktüğü zaman (kap kara) gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden, Ve hased ettiği zaman (kıskancın) hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

11- Nas Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Meali : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: Nas’ın (insanların) Rabbine sığınırım. İnsanların malikine(hükümdarına), İnsanların (hakiki) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

Evet kısa sureler diye bilinen ve namaz sureleri olarak geçen sureler bunlar. Namaz üzerimize farz ve bu sureleri namazda okuyacak kadar bilmekte farzdır. Şu dünyada neler öğrenmiyor ve okumuyoruz ki elbette bu namaz sureleri öğrenmek de oldukça kolaydır.

Yeter ki niyet edelim yeter ki isteyelim emin olun bunları da daha uzun olanları da öğreniriz. Bilelim ki biz< bir adımla Allah’a yaklaşsak o bize 10 adım ile gelir vesselam..

“Kısa Namaz Sureleri ve Anlamları” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri