İslam Dininde Evliliğin Önemi – Evlilik Hakkında Ayet ve Hadisler

Evliliğin önemi ve dinimiz İslam’daki yeri üzerinde duracağız. İslam dini evlilik ile ilgili esasları tam olarak anlaşılmadığı için yanlış anlaşımalar olabiliyor. Dinimizin maksadı dini, nefsi, aklı, malı ve nesli muhafaza ederek kişileri ebedi saadete götürmektir.

Evlilik, ömür boyu devam eden bir yolculuk ve süreç olduğundan bu yolcuğun temellerinin sağlam olarak atılması gerekir. Bu hakikat dahi Evliliğin önemi konusunu bize gösterir.

Aile toplumun temeli olup bu temeli de evlilik korumaktadır. Aile evlenme akdi ile kurulur. Bu akde ise nikâh denilir. Evlenme yolu ile kadın korunmuş olur.

Evlilikler yalnız fiziki görünüm ve güzellikler üzerine değil kalıcı, daimi ve ebedi bir hayat arkadaşlığı olarak ele alınmalıdır. Zira insanın sığınağı ve bir çeşit cenneti ve küçük bir dünyası ailesidir.

Konu Başlıkları

İslam’da Evliliğin Önemi 

Dinimiz biz Müslümanların evlenip yuva kurmalarına büyük ehemmiyet verir. Kur’ân-ı Kerîm’de “Size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve sükûnete ermeniz için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet halketmesi O’nun kudretinin alâmetlerindendir. Bunda düşünen bir topluluk için işaretler vardır” (Rum suresi 30/21) denmiştir.

Bir başka ayet-i kerimede “Sizden bekâr olan kimseleri, köle ve câriyelerinizden uygun olanları evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler Allah fazlından onları zenginleştirecektir. Allah (imkânları ve rahmeti) geniş ve (her şeyi) bilendir” (Nur suresi 24/32)”buyurulmuştur.

Hz. Peygamber de (sav) çeşitli hadislerinde Müslümanları evlenmeye teşvik etmiştir. Örneğin bir hadis-i şerifinde  “Ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin” (Buhari, “Nikâh”, 3)buyurmuş

Bir başka hadisinde de  “Peygamberlerin dört sünneti vardır” demiş ve dördüncü olarak evlenmeyi saymıştır (Tirmizî, “Nikâh”, 1)

Şu 2 hadis ise evliliğin önemi noktasında dikkat çekicidir. Peygamber Efendimiz “Diğer peygamberlere karşı ümmetim çokluğuyla övüneceğim” buyurmuş diğeri ise “Kul evlenince dinin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısında da Allah’tan korksun” demiştir.

Bu manaları ifade eden birçok ayet ve hadis zikredilebilir. Bütün bunlar İslâm’ın genel yaklaşımının kadınla erkeğin birbirinden uzak durması değil, Allah tarafından konulan sınırlar çerçevesinde bir arada yaşanması olduğunu göstermektedir.

islam’da Evlilik Hayatı

Allah tarafından konulan sınırlar derken meşru bir nikâh ilişkisi kastedilmektedir. Bu yönüyle İslâm dini mümkün olduğunca kadınlardan uzak durmayı ve bekâr kalmayı öğütleyen ve ruhbanlığı en büyük dindarlık olarak takdim eden Hristiyanlıktan ayrılmaktadır.

Allah Teâlâ yukarıda meali verilen ayet-i kerimede kadın ve erkeğin birbiri için yaratıldığını ve bu tür bir yaratılışın Allah’ın kullarına bir lütfu olduğunu bildirmektedir. Bu kadın ve erkeğin birbirinden uzak olmasının değil sağlıklı ve temiz bir zeminde (Nikah) beraber olmasının fıtrata daha uygun olduğunu göstermektedir.

Bu en güzel şekilde evlenme ile mümkün olmaktadır. Öte yandan sağlıklı nesiller elde etmek ancak bu nesillerin bir evlilik içinde meydana gelmesi ve anne babanın müşterek ilgi ve sorumluluğu altında büyütülmesi ile mümkündür.

Böyle bir birliktelik içinde meydana gelmeyen çocuklar gerek sosyal gerek psikolojik gerekse ahlâkî bakımdan daha problemli olmaktadır. Ayrıca toplumsal ahlâkın korunmasında da kadın-erkek ilişkilerinin bir evlilik zeminine dayanmasının büyük önemi vardır.

Evlenmenin mümkün olmadığı çoğu durumda kadın ve erkekler birbirlerinden uzak durmamakta, sadece ilişkilerini gayri meşru zeminlerde sürdürmekte veya normal olmayan ilişki yollarına sürüklenmektedir.

Şayet Peygamber Efendimizin /sav) sünnetleri olmasa idi hadisleri olmasaydı biz Kur’an-ı Kerim’i tam anlayamazdık. Peygamber Efendimiz (sav) Evlenmeye dair pek çok hadis buyurmuş ve evliliği teşvik etmiş ve evlilik hayatının nasıl olması gerektiğini fiili olarak göstermiştir.

Şu dehşetli zamanda bizler evlenerek kendimiz koruyalım ve İslam dininin emirleri ile ebedi bir hayat arkadaşı edinelim vesselam.

“İslam Dininde Evliliğin Önemi – Evlilik Hakkında Ayet ve Hadisler” üzerine bir yorum

Yorum yapın