Hazreti İdris Peygamber kimdir?

Hazreti İdris Peygamber kimdir ve hayatı hakkında bilgileri bu yazımızda bir araya getirdik. İlk peygamber Hz. Adem olmuş arkasından Hz. Şit gelmiş ve ondan sonra üçüncü peygamber olarak Hz. İdris gelmiştir.

Hazreti İdris Peygamber Kur’an-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberlerden biridir. Bununla ilgili Kuran’da dört ayet-i kerime vardır. Örnek olarak Meryem suresi 56. ve 57. ayette şöyle geçer. “(Ey Muhammed)! Kitapta İdris’e dair söylediklerimizi de an. Çünkü o, dosdoğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik.”

Hem Enbiya suresi 85 ve 86. ayetler de “(Ey Muhammed)! İsmail, İdris, Zü’l-kifl hakkında anlattığımızı da an; onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar iyilerdendi.”

Bu ayetler bize Hz. İdris’in (a.s.) peygamber olduğunu, yüce bir makamda bulunduğunu ve Allah’ın rahmetine nail olduğunu bildirmektedir.

Hz. İdris Peygamber
Hz. İdris Peygamber

Hz. İdris Peygamberin Hayatı

İdris Peygamber Hz. Şit‘in torunlarından olup şeceresi, beş nesilde Hz. Şit’e dayanır. Babasının ismi Yerd, annesinin ismi Berre yada Eşvet’tir. Bâbil beta Mısır’da doğduğu rivayet edilmiştir.

İslam alimlerine göre asıl adı Uhnuh olup Kitab-ı Mukaddes’te Honuk olarak ifade edilir. Rivayetlere belirtildiğine göre teni beyaz, boyu uzun , göğsü geniş ve gür sakallı birisiydi.

Hz İdris’in hayatı için bilinen en temel özelliği ise sıddık olması yani doğru ve sabırlı olmasıdır. Zaten bu hususiyeti ayette ifade edilmektedir. Kavmi ona her türlü sözlü ve fiilî hakaret ve saldırılarda bulunmuş, kaçmayıp direnmiş ve sabredenlerden olmuştur. Buda ona sabrı getirmiştir.

İdris (a.s) kavmini yanına çağırıp onlara, nasihatler vermiş, onlardan Yüce Allah’a itaat etmelerini, şeytana uymamalarını, isyan etmemelerini ve Kabil oğulları ile düşüp kalkmamalarını emretmiştir.

Melekler, İdris peygamberi (a.s.) cemaatler hâlinde ziyarete gelir ve onunla görüşerek sohbet ederlerdi. Kendisine tabi olan tahminen 1000 kişi kadar mümin bir cemaati vardı.

Zamanın ilerlemesi ile onu dinlemeyenler kabil oğullarının yanına, birbiri ardınca ve kafilelerle gitmeye başlamışlar. En sonunda İdris (a.s) ilk kez, Allah yolunda onlarla savaşmış ve Kabil oğullarından esirler alıp azat etmiştir.

Hz. İdris peygamberin bazı özellikleri şöyle sıralanabilir;

  • Hz. Adem’den sonra, kalemle ilk kez yazı yazandır
  • İlk kez yıldızlar ve hisab ilmini gözden geçiren zattır
  • İlk kez elbise dikip giyen peygamberdir
  • Allah’a ibadet için evler inşa eden ilk kimsedir
  • Kendisine suhuf indirilen bir Peygamberdir.
  • Yüce bir mekana yükseltilmiştir.
Hz. İdris Peygamber

Hazreti İdris Peygamber Kaç Suhuf Verilmiştir

Hz. İdris’e 30 sayfalık bir Suhuf indirilmiştir. Suhuf sahifeler anlamına gelmekte olup küçük kitapçık gibi düşünebiliriz. O  da bu suhuftan aldığı hakikatleri okuyup anlatarak kavmini hakka ve hidayete davet etmiştir.

İdris Peygamberin Mesleği Nedir?

İdris (a.s) Peygamber olmadan da ibadetle meşgul olur, salih kimselerle beraber oturur ve geçimini el emeğiyle bizzat kendisi temin ederdi. İnsanlık tarihinde ilk kez dikiş dikmek olan terzilik mesleği bu peygamber ile başlamıştır.

Terzilik mesleği ile uğraşanlar Hz. İdris’i (a.s.) kendilerine pir kabul ederler. Öyle ki Allah Peygamberleri insanlara manevî olarak imam olarak gönderdiği gibi maddi ihtiyaçları için de rehber olarak gönderilmiştir.

Hazreti İdris Peygamber cennette mi?

İdris peygamberin (a.s.) Hazreti Adem ve Hazreti Şit gibi yeryüzünde vefat ettiği kesin değildir. Yukarıda yazdığımız Meryem Suresinde geçen “Biz O’nu yüksek (yüce) bir mekâna yükselttik.” mealindeki ayet-i kerimeyi tefsir edenler onun Hz.  İsa gibi semaya yükseltildiğini söylemişler.

Bu arada, İdris (a.s.) hayatta mıdır, değil midir? öteden beridir devam edegelen ilmi bir ihtilâfa vardır. Hazreti İdris gibi semaya çıkarılan diğer bir peygamber de, Hazreti İsa (a.s.) dır. Her ikisi de hala semada ve hayatta oldukları çok alimler tarafından söylenmiştir.

Lakin bu hayat bizim anladığımız manada bir hayat değildir. Bu hususta Bediüzzaman Said Nursi hayat mertebelerini anlattığı yerde hayatta olduklarını bu hayatın bizden farklı, melek tarzında olduğunu ve İdris Peygamberin 3. kat semada bulunduğunu beyan eder.

Bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifte “Ben Miraç’ta 4. kat semaya çıktığımda, İdris (peygamber) ile karşı­laştım. Cibril bana: Bu gördüğün İdris’tir. O’na selâm ver!» dedi. Ben de O’na selâm verdim. O da benim selâmıma karşılık vererek “Merhaba Salih kardeş, Salih Peygamber!» dedi.” (Buhari)

Hz. İsa (as) gibi göklerde olduğu ve ahiret alemlerinden olan cennet benzeri bir yerde olduğu ve hayatta olduğu kanaatindeyiz. Zira cennete kıyametten sonra gidilecektir. Her canlının ölümü tadacağı bir hakikattir, kıyamet kopunca Hz. İdris (as)’ın da ölümü tadacaktır. Bunun için de yeryüzüne inmesi şart değildir.

Hazreti İdris Peygamberin Mucizeleri

Allah’ın kendisine verdiği bir mucize olarak, ağaçlarda ne kadar yaprak olduğunu bilir ve “Ağaçların yaprakları kadar” diyerek tesbih okumayı severdi.

Bulutlarla konuşabilirdi. Yağmur yağdırmak dilediği vakit bulutlarla konuşur ve onlara yağmurun yağmasını emreder sular boşalırdı. Şayet bir yerde fazla kar ve yağmur varsa bulutlarla konuşur ve oralardan bulutların çekilmesini sağlardı. Ona inanan ve iman edenler bir seferinde mucizelerini görmek talep ettiler. Hz. İdris aleyhisselam da bulutlarla konuşmuş ve bir  mucize göstermişti.

Peygamber olmadan önce de ibadet eden Hz. İdris ibadetleri sırasında sık sık meleklerle görüşürdü. Meleklerin hepsinin ismini bilirdi.

Hz. İdris aleyhisselam’ın bir mucizesi de kum taneleri ile konuşmasıdır. Kum taneleri onun bilmediği veya bilmek istediği şeyler hakkında bilgiler verirdi. Hz. İdris kum tanelerini eline alır ve “Ey Kumlar, Allah için konuşunuz.” derdi ve kum taneleri gerçekleri söylerdi.

Allah hem peygamber İdris’ten (a.s.) hem diğer peygamberlerden razı olsun. Onların şefaatlerini bizlere nasip eylesin vesselam. Allaha emanet olunuz.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri