Hz. Osman (r.a) Halifelik Dönemi (644 – 656 ) – 3. Halife Dönemi

Hz. Osman (r.a) Halifelik Dönemi (644 – 656 ) – 3. Halife Dönemi

Hz. Ömer (r.a)’ın şehit edilmesinden sonra, Müslümanlar aralarında bir seçim yaparak Emevi (Ümeyye) soyundan gelen, zengin bir tüccar olan Hz. Osman (r.a)’ halife olarak seçtiler. İslam devletinin 3. Halifesi olan Hz. Osman (r.a)’ın görev süresi 12 yıl sürmüştür. İlk isyanlar bu dönemde baş göstermiştir.

Hz. Ömer (r.a) döneminde başlatılan seferlere devam edilmiştir. İran’ın fethi tamamlanmıştır, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir. Bu dönemde Azerbaycan fethi tamamlanmıştır. Bizans’ın eline geçen İskenderiye geri alındı ve İslam orduları Anadolu’da Kayseri’ye kadar ilerledi. Bu ilerleyişin sonunda Hazar Türkleri ile savaşlar başladı. Yapılan savaşlar sonunda Belencer alındı. Ancak Kafkaslardaki ilerleyiş 652 yılında yapılan savaşlar Hazar Türkleri tarafından durdurulmuştur.

İlk İslam donanması Muaviye tarafından kurulmuştur. Bu ordu 649 yılında Kıbrıs, Rodos ve Girit’i fethetti. 651’de Kıbrıs ele geçirilerek vergiye bağlandı.

Farklı şehirlerde Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin değişik şekillerde okunması üzerine Kur’an-ı Kerim 6 Nüsha çoğaltılarak ordugâhlara ve önemli şehirlere gönderildi. Böylece bugüne kadar gelen orijinal Kur’an-ı Kerim’in aslı korunmuş olundu.

Hz. Osman (r.a) yaşı ve yaradılışı itibariyle yönetime tam hakim olamadı. Bu yüzden İslam tarihinde ilk karışıklıklar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bunun isyanların başlıca nedeni ise; başta valilikler olmak üzere ordu komutanlıklarına ve önemli görevlere ümeyye soyundan gelen akrabalarını getirmesidir.

Şehit Edilme Olayı

Göreve atanan bu valilerin yönetimlerinden memnun olmayanların kışkırtması sonucu bir grup Müslüman muhalefete başlamışlardır. Bu arada Mısır, Basra ve Kûfe’den 500 kişilik bir grup Medine’ye gelerek ortalığı karıştırdılar. Bu olaylardan sonra isyan bastırılamadı. Bu isyancılar Hz. Osman (r.a)’ın evini ablukaya aldılar. Hz. Ali (r.a) oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i koruma olarak gönderse de isyancılar Hz. Osman (r.a)’ı Kur’an okurken şehit etmişlerdir.

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri