Hamilelikte Okunan Dualar, Sureler ve Yapılan Zikirler

Hamilelikte okunan özel bir dua yoktur. Ancak Kur’an-ı Kerim’de doğum ve nesil ile ilgili ayetleri ve anlamlarını yazacağız. Bu dualar ile duamızı yapabiliriz.

Bununla beraber Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Kızı Hz. Fatıma (r.a)’ın doğumu esnasında Ümmü Seleme ile Zeynep binti Cahş’a, okuttukları duaları da bu yazımızda ekledik bu dualarda hamilelikte okunan dualar içinde geçmektedir.

Hamilelikte Okunan Dualar 

Saffât Suresi 100. Ayet

“Rabbi heb lî mines sâlihîn(e).” Rabbim, bana salihlerden (evlâtlar) bağışla.

Âl-i İmran Suresi 38. Ayeti 

“Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(i).”

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

İbrahim Suresi 40 ile 41. Ayetler

“Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi.”

Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur.

“Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb(u).”

Rabbimiz, hesap yapıldığı (görüldüğü) gün beni, annemi, babamı ve mü’minleri mağfiret et (günahlarımızı affet).

Furkan Suresi 74. Ayeti 

“Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(n).”

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.

Neml Suresi 19. Ayet

“.. gale rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(e).”

Ve: “Rabbim, bana, anne ve babama en’am buyurduğun ni’metlere şükretmekte ve Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni, rahmetinle salih kullarının arasına dahil et.” dedi.

Ahkâf Suresi 15. Ayeti

… gale rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn(e).”

Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben, Sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben (Sana) teslim olanlardanım.”

Bakara Suresi 128. Ayet

“Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm(ru).”

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”

Hamilelikte Okunan Sureler

Yasin-i Şerif birçok hayırlı kapının açılması için bir anahtardır. Kırk bir Yasin-i Şerif okumak konusunda da âlimler “birçok hayırlı kapının açılması için bir anahtardır” demişlerdir. Bu cihetle hamilelikte okunan Yasinler güzel bir niyetle güzel kapılar açabilir.

Sahabelerden Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Peygamber Efendimiz(s.a.v) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Kim bu sureyi okursa, Cenab-ı Hakk, bu okuması sebebiyle kendisine, Kur’an-ı Kerim’i -Yasin hariç- on kere okumuş sevabını verir.” (Tirmizi)

Doğacak çocuğun zeki ve gürbüz olması için; Âla suresini Cuma günü yazıp üzerinde taşıyan kişi her türlü felakete karşı kendisini himaye altına almış olur. Bu sure hamile kadın için yazılır. Bu yazım işi ayın ilk günlerinde gerçekleştirilse doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur. (Arif Pamuk)

Evladın Sabırlı Olması İçin; Eller karnın üstüne konularak Asr suresini okunur.

Ahlakın güzel olması için; 70 adet insan suresi okunur.

Doğacak çocuğun Peygamber ahlaklı olması için; Her gün bir defa Enbiya Suresi okunur, buna imkân bulamayan en az 70 tane okumaya gayret eder, bu sayıya ilk dört ay içinde ulaşmak evladır.

Çocuğun yumuşak huylu olması için; İbrahim Suresi çok okunur.

Çocuğu şeytanın zararından korumak için; Al-i İmran Suresi Okunur.

Doğacak çocuğun “Lokman sözlü Yusuf yüzlü” olması için; Hamileliğin her günü 1 tane Yusuf suresi, 1 tane Lokman suresi okunur. Buna imkân bulamayan tek sayı olarak okuyabildiği kadar okur, bunun da ilk dört ay içinde okunması daha evlâdır.

Hamilelikte Yapılacak Zikirler

Hamilelik döneminde “el-Musavvir (c.c)” zikri çokça çekilmesi tavsiye edilmiş.

Hamile bayanlar ellerini bebeğin üzerine koyarak el-Musavvir (c.c) zikrine devam ederlerse inşallah bu doğacak çocuk da bu esma-i İlahiye ile güzel ve sağlıklı olur. (Mecmuatül Ahzab, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi)

Eller karına konup, 99 kere “Ya Mübdî(c.c)”(Varlık veren) denir.

Devamlı, “Ya Berr (c.c)” (Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan) denir.

Her gün 121 kez “Ya Kaviyy (c.c)” (Pek kuvvetli) denir.

Aşağıda yazılı olan Allah (c.c)’ın isimleri bir suya okunup içilmelidir:

Ya Musavvir (c.c) (Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren): 21 kez

Ya Berr (c.c) (Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan): 21 kez

Ya Kuddüs (c.c) (Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan): 11 kez

Namazlardan sonra 34 defa “Allahuekber”, 33 defa “Elhamdulillah” ve 33 defa “Subhanallah” deyin.

Namazlardan sonra 70 defa “Estağfirullah ve etube ileyh” diyererek ve tövbe edin.

70 bin “Subhanellahi ve bihamdihi” okunursa çocuk salih kimselerden olur, ilk dört ay içinde okunması evladır denilmiş.

Doğumun Kolay Geçmesi İçin Okunan Dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) kızı Fâtıma (r.a)’ın doğum sancısı başladığında Ümmü Seleme ile Zeynep binti Cahş’a, Fatıma’nın yanına gitmelerini validemizin doğumunda bu duayı okutmuştur. (İbn Sünnî, s.232, No: 625)

Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nas) sureleri okunur. Bunlardan sonra da şu ayet okunur:

“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın.”

Meali; Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (A’arf suresi, 54)

Hamileler (Gebeler) İçin Dini Tavsiyeleri Okumak İçin Tıklayınız…

Yorum yapın

1melek.com petinya.net Kedi isimleri