Dinimizde İftira Hakkında Bilgiler

İftira sözlükte yalan söylemek, uydurmak ve asılsız olarak bazı isnatlarda bulunmak anlamına gelmektedir. Genel manada ise bir kimseye yapmadığı bir işi ona isnat etmek manasına gelir. Hukukta ise ifk ve bühtan olarak geçer.

İftira o kadar çirkin ve aşağılık bir fiil ki toplum hayatını dinamitler, dostlukları ve arkadaşlıkları bitirir, aile kurmaya engel olur, kurulan aileleri yıkar, aile facialarına yol açar, insanların işlerini, itibarlarını, istikballerini yıkar, hayatların kararmasına yol açar bir kötü bir ahlaktır.  İftira ile insanlar arasındaki sevgi ve saygı azalırken, kin ve nefret duygusu artar, kişisel ve toplumsal problemler ortaya çıkar.

İftira Büyük bir günahtır

Nisa suresi 112. ayette “Kim bir hata (kusur) yapar veya kasıtlı (bilerek) günah işler ve onu bir suçsuz (masum) birinin üzerine atarsa büyük bir bühtan (iftira) ve apaçık bir günah işlemiş olur” Yine Ahzab suresi 58. ayette “Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden (işten) dolayı eziyet edenler (iftira atanlar) şüphesiz apaçık (iğrenç) bir günah yüklenmiş olurlar.”  Nur suresi 19. ayette “İnananlar arasında çirkin (kötü) şeylerin yayılmasını hoşlanan (isteyen)  kimseler için dünyada da ahirette de çetin (yakıcı) bir ceza vardır. Ve Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.”  buyrulmak suretiyle iftiranın ne kadar büyük bir günah olduğu ortaya konulmuş ve bu günahı işleyenler için ahirette büyük bir azap olacağı bildirilmiştir.

İslam Dininde İftira

İftira konusu dinimizde üzerinde oldukça fazla durulan bir konudur. Bu konuda çok fazla ayet iftiradan ve onun Allah`ın katında sevilmeyen yerilen bir kötü davranış olduğu haber etmektedir.

İftira dediğimiz zaman bunun en ağır seklini namus üzerine görüyoruz ki örneği Hz. Ayşe validemizdir.  Bu konu kuranda hususen anlatılarak iftiranın ne kadar kötü bir haslet olduğu bildirilmiştir.

Günümüzde iftira atmak hem kolaylaşmış hem yolu da kolaylaşmış maalesef basın ve yayın yoluyla iftiralar yapılmaktadır. Hangi şartlarda olursa olsun Namus, iffet, haysiyet ve zimmet gibi  konularda yapılan iftira bilelim ki ne kadar çok yayılırsa, sorumluluğu da o nispette artacaktır.

İslam dinimiz iftirayı sadece yasaklamakla kalmamış, bu pis yalanı engellemek için ciddi önlemler de almıştır. Örneğin insanların ayıp ve kusurlarını araştırmak, evlerini gözetlemek, karşı cinsten yabancı kimselerle baş başa kalmak, evlere izin almadan girmek yasaklanmıştır.

İslamiyet masum kişilerin iffetini, şerefini ve haysiyetini muhafaza etmek için hususen zina iftirası üzerinde durmuş bu iftirayı  atanları şiddetli bir şekilde hem bu dünyada hem ahirette cezalandıracağını bildirmiştir.

Bu nevi iftiraların ispatı için zina suçlamasının ancak 4 şahidin bizzat ve çok net tanıklığı ile olabileceği bildirmiştir. 4 şahit ile ispatlanamayan bu suçlamasının iftira sayılacağı belirtip, iftirayı atanlara da 80 sopa cezası uygulanacağını, iftirası sabit olanların şahitlikleri ise bir daha kabul edilmeyeceğini beyan etmiştir.

Bütün bu önlemler insanların kişilik haklarını, haysiyetlerini korumak, insanlar arasında gelişigüzel sözler üretilmesine engel olmak ve bu çirkin iftiraların önüne geçmek içindir.

Kul hakkıdır

Bakınız Hz. Peygamber (s.a.v.)  iftira konusunda da herkesi uyarmış, iftira etmenin insanın ebedi hayatını karartacak, iflasa götürecek olan kul hakları arasında yer aldığını söylemiştir. (Müslim)

Bu nedenle kişisel olmaktan çıkıp kul hakkına dönüşen bu adi fiil ile karşılaşırsak çok dikkatli olmalıyız. İftiranın yayılmasına asla müsaade etmeliyiz. Unutmayalım ki mümin hüsnü zan üzerinedir. Kanıtlanmayan ispatlamayan bir şeyde çok hassa olmak gerek. Eğer böyle bir işin içinde olmuşsak ta mutlaka tövbe etmeli ve helallik alınmalıdır.

Peygamberimizin İftira Hakkında Nasihatleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Zandan (şüphe, kuruntu) sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır” buyurmasıyla bizleri suizan ve iftiraya karşı uyarmıştır.

Birisi bir mümin için hakikatte olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse, onu afv edene kadar, Allah onu Cehenneme sokar. (Ebu Davud)

Bir müminde her haslet (huy) bulunabilir. Ancak hıyanet ve yalan olamaz.(İbni Ebi Şeybe)

Nebi (s.a.v.) bir gün İnsanı helake (yok olmak, ölmek) götüren 7 şeyden sakınınız!” dedi. Sahabeler “Ey Allah’ın Rasulü, nedir onlar ?” diye sual ettiler. O (s.a.v.)  şöyle cevap verdi:

Yüce Allah’a şirk (ortak) koşmaktır, büyü  ve sihir yapmaktır, dinen öldürülmesi haram olan bir insanı öldürmektir, Riba (faiz) yemektir, yetim malını yemektir, Harp esnasında cihattan kaçmaktır,  iffetli Müslüman kadınlara zina iftirasında bulunmaktır. (Buhari)

Evet kötü ve çirkin bir haslet olan iftiradan Allah hepimizi muhafaza buyursun. İftiraya uğrayanlara yardım etsin. Selam ve dua ile..

Yorum yapın