Bereket Duası

Bereket duası berekete vesile olup herkes tarafından istenir. Bereket kelime olarak var olandan alışılandan fazla olma durumu, verimli olması, bol olması anlamına gelir.

Bereket Duası, Allah’ın bize ihsan ettiği nimetlerin bol ve çok olması için okuduğumuz duadır. Bereket demek güzellik, iyilik, genişlik, bolluk ve hayr demektir. Bereket olunan şeye mübarek denir.

Bereket sadece Allah’tandır. Ondan ki biz her işimize Allah’ın adıyla başlarız. Zira Allah’ın adı başlanmayan işlerde bereketsiz ve güdük olur. Bu kelimenin çok geniş bir anlamı vardır sadece yemek içmek, mal değil ömür, zaman dibi manevi şeyler de de görürüz. Örneğin Allah ömrünüze bereket versin deriz.

Bereket Duaları Arapça Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Bereket Duası 1

Rızık duası
Rızık duası

Türkçe okunuşu: Yâ Allah, yâ Rabb, yâ Hayyü, yâ Gayyûmü, Yâ Zelcelâli ve ikram. Eselüke bismikelazîmil-a’zami, Enterzugani helâlen tayyiben, Alahümme inkâne rızgunâ fissemâi, enzilhu ve inkâne filardi ezhırhu ve inkane ba’iden garrebhü, Ve inkâne gâribenyessirhü, Ve inkâne galîlen kessirhü, Ve inkâne kesîran ihfazhü bilbereketi

Yüceler yücesi olan (Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm, Ya Zel Celali vel- İkram) isminin hakkı için senden dilerim. Bana helal olan rızıklar ver. Yüce Allah’ım, eğer rızkımız semada (gökyüzü) ise onu indiriver, eğer yerde ise onu çıkarıver, uzakta ise onu yakın kıl, yakın ise kolay yap, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.  Amin.

Bereket Duası 2

Geçim sıkıntısı için dua

Geçim sıkıntısı için dua

Bismillâhi alânefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bigadâike ve bâriklî fîmâ guddirelî, hattâ lâuhibbe ta’cîle mâ ahharte vela te’hira mâ accelte.”

Benim Canım malım ve dinime bismillah. Ey Allahım! Beni kazana (takdirine) razı kıl. Bana takdir edileni benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir (ertelenen) olunanın ta’cilini (acale), ta’cil (acele) olunanın da te’hirini (ertelenmesini) istemeyeyim.

Karınca Duası

Hz. Süleyman (a.s) zamanında meydana gelen kuraklık esnasında bir karıncanın yağmur yağması maksadıyla yaptığı dua olduğuna inanılır. Bundan dolayı “karınca duası” denilmektedir. Bu dua güvenilirliği ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır.

Halk arasında yaygın olarak bilinen bu duanın muhtevası Esma-i Hüsna’nın bir kısmı, Allah’a yönelik hitaplar ve bereket talebi bulunmaktadır. İçeriğinde dine aykırı bir husus bulunmamaktadır. Bu duayı bereket duası olarak okumakta sakınca görülmemiştir. Lakin bu dua kaynaklarda bulunamadığı için Hz. Peygamber’in rivayet ettiğini söylemek pek uygun değildir.

Karınca duası

Allahümme YaRabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilelberakâti vettevrâti vezzebûri velincili velfurkan. Velâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazim. Lâilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedüresülüllahi sadikul va’dil emin. YaRabbi, YaRabbi, YaHayyu, YaKayyum, Yazel Celali vel İkram. Es’elüke yaRabbel arşil azimi en yerzügani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamerRahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi olan Allahım. Ey bereketi inzal eden(indiren), Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı inzal eden (indiren) Rabbim. Güç (kudret) sadece büyük ve kudsi olan Allah’a aittir.

Görünen ve bilinen hak ve tek Malik olan Allah’tan hariç hiçbir ilah yoktur. Her halinde (sözlerinde, fiilerinde) sadık ve Emin olan Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’ın Elçisidir.

EyRabbim, EyRabbim, Ey hayatın asıl sahibi ve Kaim (ebedi) olan, Ey celal (azametli)  ve ikram (kerem)  sahibi! Azim olan arşın  maliki ve sahibi, senden helal ve güzel bir rızk ile  beni rızıklandırmanı istiyorum. Rahmetinle istiyorum ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).

Rızkın bereketlenmesi için

Nimeti veren Allah’ı unutmayıp devamlı şükür etmek unutmayalım ki şükür nimeti ziyade eyler, verilen nimetlerin kıymetini bilip israf etmemek, Namazı güzelce kılmak, Zekat ve sadaka gibi Allah’ın bize verdiklerinden ihtiyaç sahiplerine infak etmek, Kerahet vaktinde uymak yani sabah uykusu rızkı azaltır. (Beyhaki) ondan sebep o vakitte dua etmek

Son olarak diyeceğimiz Bereket duası için Hz. Peygamberimizden (s.a.v.) Vakıa suresi hakkında birçok sahih hadis vardır. Örneğin  bu sureyi okuyan fakirlik görmeyeceği, bu surenin zenginlik suresi olduğu bunda sebep bolluk ve bereket için Kur’an’da bulunan Vakıa suresini çokça okuyalım. Vesselam.

“Bereket Duası” üzerine 2 yorum

  1. Burdan anlatayım herkes namazını kılsın namaz berekettır benım ısım gucum kapalıydı markete gıtcek param olmuyodu bazen borc gırtlaktaydı facebooktan Mahfi Nar diye bir hoca bi bulmustum o ayetlerle ve esmalarla özel bir havas işlemi yaptı gonderdı ıslerım acıldı Allah ondan razı olsun herkese onerımdır namaz kılın namaz onemlı

    Yanıtla

Yorum yapın