Abdulkadir Geylani Hazretleri

Bağdat’lı Adamın Derdi

Günlerden bir gün Bağdat’lı bir adam Abdulkadir Geylani Hazretleri nin hazuruna çıkıp şöyle dedi:

-“Ya üstadım! Benim bakire genç bir kızım vardı. Bir gün evimizin damına çıktı, oradan aşağıya ne kadar israr ettikse ne kadar dil döktükse de indiremedik. Hatta biraz sonra da gözden kaybolup gitti. Bunun çaresi nedir , bu nasıl bir şeydir ve bu ne haldir, derdimize bir çare.” diye niyazda bulundu.

Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Emri

Abdulkadir Geylani Hazretleri, bir müddet murakabe yaptıktan sonra adama şöyle söyledi:

-“Bu gece yatsı namazını kıldıktan sonra, şehrin dışındaki Kerh harabelerine git, beşinci tepede otur. Bismillah de ve etrafina bir daire çiz. Biraz sonra cinler geçmeye başlar. Gözlerinle onların hallerini seyretmen seni korkutmasın. Geçerler, geçerler… En sonunda sabaha karşı onların melikleri gelir. Senin orada beklediğini görünce yanına yaklaşarak hacetini sorar. Sen ona Abdülkadir’in selamı var diyerek meseleyi anlat.” der.

Adam aynı Abdulkadir Geylani Hazretlerinin emir buyurduğu gibi yaptı. Hakikaten biraz sonra cin taifesi gelmeye başladı. Adam sonuna kadar seyretti ve sabaha karşı da etrafında muhafızları ve hizmetçileri olan ve her halinden onların en büyükleri olduğu anlaşılan melikleri geldi. Aynı Abdulkadir Geylani Hazretlerinin tarif ettiği gibi adama yaklaşarak:

-“Burada ne bekliyorsun, diye sordu.”

Adam kızının başından geçenleri anlattı ve kızının akibetini sordu. Buradan ilerisini kızı kaybolan adam şöyle anlatmaktadır:

-“Ben cinnilerin melikine Abdülkadir’in gönderdiğini söyleyip de derdimi anlatır anlatmaz, melik hemen atından indi, yeri öptü daha sonra da:

-“Emir başımızın üstünedir” dedi,

Etrafındaki cinnilere dönerek:

-“Bu işi yapan cinniyi hemen bulup bana getirin”, diye emir verdi.

Abdulkadir Geylani Hazretleri

Etrafında hazır bekleyen cinniler aniden kayboldular.

Kızın Bulunuşu

Çok az bir zaman geçmişti. Bir de baktım ki, kızımı ve onu alıp götüren cinnileri melikin huzuruna getirdiler. Kızımı götüren cinni Çin ülkesinden imiş…. Melik bir müddet hiddetle kızı kaçıran cinninin yüzüne baktıktan sonra:

-“Ey melun, kutbun yanıbaşından bir kızı alıp kaçırmaya nasıl cüret ettin.” diye gürledi ve:

-“Bu melunun cezası idamdır. Kesin bunun başını.” diye emir verdi.

Cinniler hemen seğirtip onun kafasını kestiler ve hazır vaziyette beklemeye başladılar. Daha sonra melik kızımı bana teslip edip:

-“Başka emriniz var mı?” Diye sordu. Ben:

-“Abdulkadir Geylani Hazretlerine bu kadar itaatiniz nedendir?” diye sorduğumda şu cevabı verdi:

-“Evet! sonsuz itaatimiz vardır. Biz her zaman görürüz ki, Şeyh Abdülkadir evinin penceresinden her zaman bizleri seyretmektedir. Kovulan ve defedilen ciniler onun bakışından kaçacak delik ararlar. Bir insana Allah o imkani lutfettikten sonra onun yapamayacağı bir şey yoktur” dedi.

Ben cinnilerin melikine başka bir hacetimin olmadığını söyledim. Onlar da oradan ayrıldılar. Doğru Abdulkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna gelerek arzışükran ettim.

Abdulkadir Geylani Hazretleri Kimdir?

İslam alimlerinden ve evliyanın büyük ve meşhurlarından olan Abdulkadir Geylani Hazretlerinin künyesi Ebu Muhammed’dir. Gavsü’l-Azam, Muhyiddin, Kutb-i Rabbani, Kutb-u Azam, Sultan-ı Evliya gibi isimlerle de anılmaktadır. Annesi Fatıma binti Ebu Abdullah Ümmü’l-Hayr Babası Ebu Salih Musa bin Abdullah’dır. Babasının ismi kaynaklarda farklıdır. Peygamber efendimizin soyundan olan Abdulkadir Geylani Hazretleri hem seyyid hem şeriftir. İran’ın Geylan şehrinde 1077 (Hicri 471) de doğdu, 1166 (Hicri 561)da Irak’ın Bağdat şehrinde vefat etti. Kabri şerifi Bağdat’tadır.

Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Hayatı

Abdülkadir Geylani Hazretleri önce doğduğu yer olan İran’ın Geylan şehrinde ilim öğrenmeye başladı. Küçük yaşta Kur’an-ı kerimi ezberleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri daha sonra Bağdat’a gidip, zamanın meşhur âlimlerinden eğitim alarak ilim tahsiline devam etti. Fıkıh ilmini, Ebu Hattab Mahfuz, Ebü’l-Vefa, Ali bin Ukayl, Ebu Hüseyin bin Kadı Ebu Ya’la ve diğer fıkıh âlimlerinden alan Abdülkadir Geylani Hazretleri; hadis ilmini, Ebu Galib bin Bakıllani, Ebu Said Muhammed bin Abdülkerim, Ebu Cafer ve diğer hadis âlimlerinden; tasavvuf ilmini ise, Ebu Salih hazretlerinden, Şeyh Ebu Sa’id Ali Mahzumi’den ve Ebü’l-Hayr Muhammed bin Müslim Debbas’tan tahsil etti. İlim tahsilini tamamladıktan sonra Abdulkadir Geylani Hazretleri vaaz ve ders vermeye başladı. Derslerine devam edenler arasında ise pek çok alim ve salih yetişti.

Abdülkadir Geylani Hazretleri fıkıh ve hadis ilimlerinde müctehidlik derecesine yükseldi. Abdulkadir Geylani Hazretleri önceleri Şafii mezhebinde iken, Hanbeli mezhebinin ortadan kalkmak üzere olduğunu görerek Hanbeli mezhebine geçti. Böylece bu mezhep yayıldı. Bir ara Abdulkadir Geylani Hazretleri vaaz ve ders vermeyi bırakıp, yalnızlığı tercih ederek, inzivaya çekildi. Bütün vakitlerini ibadet ve nefis mücadelesiyle geçirdi. Bir süre bu hayata devam eden Abdülkadir Geylani, tekrar ders, vaaz ve fetva vermeye başladı. Abdülkadir Geylani Hazretleri İki mezhepte de fetva verirdi. Pek çok kimse Abdulkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleri ile olgunlaştı. Beş yüz Yahudi ve Hıristiyan onun huzurunda Müslüman oldu.

Abdulkadir Geylani Hazretleri

Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Vefatı

Abdülkadir Geylani Hazretleri tam kırk yıl on üç çeşit ilim ve fende ders verdi. Tasavvufta en yüksek dereceye ulaştı. Tasavvuftaki yoluna onun ismine izafeten “Kadiriyye” adı verildi. Ondan ilim ve feyz alan binlerce talebesi çeşitli memleketlere giderek İslamiyet’i anlattılar. Pek çok kerameti görülen Abdülkadir Geylani Hazretleri, Bağdat’ta vefat etti. Abdulkadir Geylani Hazretlerinin cenaze namazını kılmak üzere görülmemiş bir kalabalık toplandı. Cenaze namazını oğlu Abdülvehhab kıldırdı. Abdulkadir Geylani Hazretleri Bağdat’ta defnedildi.

Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Eserleri

 1. El-Gunye li-tâlibî tarîki’l-hak
 2. El-Fethu’r-rabbânî ve’l-feyzü’r-rahmânî
 3. Fütûhu’l-gayb
 4. El-Füyûzâtü’r-rabbâniyye fî evrâdi’l-Kadiriyye
 5. Mektûbât
 6. Cilâü’l-hâtır min kelâmi Şeyh Abdilkâdir
 7. Sırrü’l-esrâr ve mazharü’lenvâr
 8. Ed-Delâil. Evrâd ve Salavâtü’l-kübrâ
 9. Es-Sirâcü’l-vehhâc fî leyleti’l-Mirrâc
 10. Akıdetü’l-Bâzi’l-eşheb
 11. Kitâb fî usuli’d-dîn
 12. El-Esmâü’l-hüsnâ
 13. Kitâb-ı Hamse-i Geylânî
 14. Gavsiyye (Hamriyye)
 15. Zikrü’l-makamât fî tarîki’l-hak
 16. Yevâkıtü’l-hikem

Yorum yapın